Privacyverklaring

Privacyverklaring

HollandHousing is werkzaam op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten.

HollandHousing verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij uw persoonsgegevens daarvoor nodig hebben.

Welke persoonsgegevens wij verwerken:

  • Naam
  • Geboortedatum en -plaats
  • Adresgegevens (postadres, bezoekadres, mailadres)
  • Telefoonnummer(s)
  • Banknummer(s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HollandHousing verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening of het afleveren van goederen.
HollandHousing verwerkt uw persoonsgegevens voor het opmaken van dienstverlenings-, huur- of verhuurovereenkomsten.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

HollandHousing neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten.

Bewaartermijn

HollandHousing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De administratieve bewaarplicht is in de meeste gevallen 7 jaar. Persoonsgegevens die daar niet onder vallen bewaren wij tot 5 jaar na het beëindigen van onze samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

HollandHousing verstrekt persoonsgegevens indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, om u te informeren over een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HollandHousing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HollandHousing en heeft u het recht op de overdracht van uw gegevens. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan HollandHousing. Voor de contactgegevens zie onder.

Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Dit kunnen wij doen door een kopie van uw paspoort of ander identiteitsbewijs te vragen. Wij kunnen u ook op een andere wijze identificeren, bijvoorbeeld doordat wij u kennen of bij u aanwezig zijn. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u het met onze reactie niet eens zijn, dan kunt u vanzelfsprekend laten weten. Wij overwegen dan opnieuw.
Voor zover uw verzoek aan onze dienstverlening aan u in de weg zou staan, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.

HollandHousing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HollandHousing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

HollandHousing
Seggelant-Noord 6
3237 MG  Vierpolders
privacy@hollandhousing.work

HollandHousing en HollandHousing.work zijn handelsnamen van Camarque Consultancy B.V., KVK 84534443, gevestigd aan Seggelant-Noord 6, 3237 MG  Vierpolders

Privacyverklaring, versie 2022-04-05